naar Marker Nieuws indexpagina
Versterking dijk rond Marken stap dichterbij
De ontwerpplannen liggen van 25 april t/m 5 juni 2019 ter inzage
 
De Zuidkade en Westkade van de dijk rond Marken worden versterkt, omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen tegen overstromingen. De ontwerpplannen voor die dijkversterking liggen van donderdag 25 april tot en met woensdag 5 juni 2019 ter inzage. Iedereen kan in die periode zijn reactie geven.
 
Het ontwerp-projectplan beschrijft op welke punten de dijk rond Marken niet voldoet aan de wettelijke normen en op welke wijze Rijkswaterstaat de Zuid- en Westkade versterkt. Ook wordt beschreven hoe eventuele nadelige gevolgen worden voorkomen en hersteld. De dijk wordt buitenwaarts versterkt, waardoor het eiland voor het eerst sinds eeuwen weer groeit. Als de werkzaamheden klaar zijn, is de dijk zowel aan de Zuid- als aan de Westkade weer voor 50 jaar robuust en veilig.
 
Inzage en informatieavond 
De provincie Noord-Holland coördineert de procedure rond de dijkversterking van Marken. Het ontwerp-projectplan en de bijbehorende stukken (milieueffectrapport en ontwerp-vergunning Wet Natuurbescherming) zijn vanaf 25 april tot en met 5 juni digitaal te raadplegen op www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen. Daar staat ook vermeld hoe eenieder een reactie (‘zienswijze’) op de documenten kan geven. De stukken zijn ook digitaal in te zien bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem en bij de gemeente Waterland. De papieren stukken kunnen worden ingezien bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord in Haarlem en in dorpshuis 'Het Trefpunt' op Marken.
 
Informatieavond in dorpshuis 'Het Trefpunt'
Op maandag 13 mei 2019 is er een informatieavond in dorpshuis 'Het Trefpunt', Kerkbuurt 90 op Marken, waar inhoudelijk specialisten aanwezig zijn om vragen te beantwoorden (start 19.00 uur).
 
Planning
 De provincie stuurt de ingediende zienswijzen door naar de verantwoordelijke overheden. Deze beantwoorden rond de zomer de zienswijzen en nemen een definitief besluit over hun onderwerpen. Het Rijk stelt naar verwachting eind 3e kwartaal 2019 het definitieve projectplan vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de provincie Noord-Holland. De definitieve plannen worden daarna zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan eventueel in beroep gaan bij de rechter.
 
Zienswijze digitaal of schriftelijk indienen
Binnen de inzagetermijn (25 april t/m 5 juni) kan eenieder een zienswijze digitaal over de documenten naar voren brengen.
 
** DOWNLOADS **
Ontwerp-Projectplan Waterwet dijkversterking Marken (25 april 2019, pdf, 1MB)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Milieueffectrapportage (MER) (25 april 2019, pdf, 3MB)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming (25 april 2019, pdf, 106kB)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Meer informatie over het project is te vinden op:
 https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/dijkversterking-marken/index.aspx 
 

Bron: Provincie Noord-Holland, donderdag 25 april 2019

naar Marker Nieuws indexpagina