naar Marker Nieuws indexpagina
Ontwerp-projectplan Dijkversterking Marken ter inzage
Maandag 13 mei informatieavond in Het Trefpunt!
 
De Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) is sinds de afkeuring van de west- en zuidkade in 2006 nauw betrokken bij het ontwerpproces van de dijkversterking. Dit heeft in 2012 zelfs geleid tot oprichting van een aparte werkgroep Dijkversterking. Daarin zitten onder meer Marker techneuten en een aantal direct aanwonenden van de Noorderwerfstraat, Melisvennen en Rozewerf.
 
In een later stadium is ook de Haven aan de versterkingsopgave toegevoegd. Bewoners en ondernemers van de Haven zijn daarover vanaf 2018 apart geďnformeerd. Tussen de Vuurtoren en de Bukdijk (noordkade) is er geen versterkingsopgave. Toch zal tijdens de uitvoering van de dijkversterking Marken ook aan dat dijkvak worden gewerkt. Dit gaat dan vooral om verbeteren van recreatieve voorzieningen bij de Minnebuurt en de Bukdijk.
 
Het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Dijkversterking Marken’ is nu gereed en ligt vanaf donderdag 25 april 2019 ter inzage. Dat geldt ook voor de Milieueffectrapport (MER) en de bijbehorende ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming. U vindt deze documenten hier. De papieren versie kunt u tijdens openingstijden inzien in Dorpshuis Het Trefpunt. U kunt tot en met 5 juni 2019 een zienswijze indienen. Wij adviseren u echter daarmee te wachten tot na de informatieavond van Rijkswaterstaat op maandag 13 mei in Het Trefpunt.
 
Het programma is die avond als volgt:
19.00 uur : inloop
19.30 uur : plenaire presentatie
20.00 uur tot 21.30 uur : een informatiemarkt
 
U kunt dan uw vragen stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat. Ook is er op vrijdagen 3, 10, 17 en 24 mei van 10.00 tot 11.00 uur een medewerker van Rijkswaterstaat aanwezig in Het Trefpunt om uw vragen te beantwoorden.
 
De werkgroep dijkversterking gaat de komende periode controleren of gemaakte afspraken zijn nagekomen en/of adviezen zijn opgevolgd. Mocht dit niet zo zijn, dan zal de Eilandraad zelf een zienswijze indienen om via die weg wederom haar eisen en wensen kenbaar te maken. Gezien de goede samenwerking en ervaringen met Rijkswaterstaat is dit naar verwachting niet nodig. Als Eilandraad kijken wij bij de controle vooral ook naar details bij de ‘specials’ Rozewerf, Vuurtoren, Haven en KNRM. Verder zullen wij een aanvullende meekoppelkans qua vergunning veilig proberen te stellen. Dit betreft een parkeervoorziening aan de zuidzijde van de Haven ter vervanging van het huidige parkeren op de Hogedijk. Deze kans ontstond nadat Rijkswaterstaat definitief besloot om ook daar buitendijks te gaan versterken. Dit was na de besluitvorming over alle andere meekoppelkansen. Lukt dit niet via de reguliere weg met Rijkswaterstaat, dan doen we dit alsnog middels een formele zienswijze.
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, donderdag 25 april 2019

naar Marker Nieuws indexpagina