naar Marker Nieuws indexpagina
Informatieavond Dijkversterking Marken trekt veel belangstelling
 
Vanwege de terinzagelegging van het ontwerp-projectplan Dijkversterking Marken organiseerde Rijkswaterstaat op maandag 13 mei 2019 een informatieavond op Marken. In een prettige sfeer lieten de ongeveer tachtig bezoekers zich informeren over de dijkversterkingsplannen en terinzageleggingsprocedure. Ook was er tijdens de informatiemarkt gelegenheid om zowel algemene als persoonlijke vragen te stellen.
 
In de tweeëneenhalf uur durende bijeenkomst in dorpshuis 'Het Trefpunt' op Marken was een half uur uitgetrokken voor een presentatie over de dijkversterkingsplannen en een uitleg over de terinzageleggingsprocedure. Tijdens de presentaties vertelden Luzette Kroon (burgmeester van Waterland), Nanou Beekman (directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat) en André Sluiter (projectmanager Rijkswaterstaat) waarom de dijkversterking noodzakelijk is, hoe de samenwerking verloopt, wat de plannen zijn en hoe ver de planuitwerking momenteel is gevorderd.
 
Visuele informatie dijkversterking
Omdat het lastig is voor te stellen wat dijkversterking precies inhoudt, is veel energie gestoken in visuele informatie. Er werd een film over de dijkversterking vertoond en er hingen posters in het dorpshuis met impressies van de dijk na de versterking. ‘We weten in dit stadium nog niet precies hoe het er straks uitkomt te zien, de randvoorwaarden staan in het ontwerp-projectplan. De opdrachtnemer gaat straks een ontwerp maken op basis van deze randvoorwaarden’, aldus Maaike Seppen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.
 
Terinzagelegging
Tot en met woensdag 5 juni 2019 kunnen nog zienswijzen worden ingediend op het ontwerp-projectplan bij de provincie Noord-Holland. Clarice Oordt, coördinator Waterwet van de provincie Noord-Holland, was uitgenodigd om uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat. Betrokkenen konden op de informatieavond zelf mondeling een zienswijze indienen.
 
Informatiemarkt dijkversterking
De avond sloot af met een informatiemarkt waarbij aan diverse thematafels vragen werden gesteld over onder andere ontwerp en uitvoering en de terinzagelegging en waar bezoekers de posters van de verbeeldingen van voor en na de dijkversterking konden bekijken. ‘Behalve nieuwsgierigheid naar de plannen, is er ook zorg van bewoners voor schade aan hun woningen’, constateert Seppen. ‘Wij begrijpen deze zorg en hebben benadrukt dat voorkoming van schade voor ons een absolute topprioriteit is.’
 
Bewonerscommissies
Na de terinzagelegging stuurt Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de zienswijzen door naar Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Die behandelen en beantwoorden de zienswijzen. In de Nota van Beantwoording staat een reactie op de zienswijzen en of dit leidt tot aanpassen van het definitieve projectplan Waterwet. Het definitieve projectplan ligt daarna samen met de Nota van Beantwoording zes weken ter inzage. Het is mogelijk om tegen dit projectplan beroep in te dienen.
 
Vanzelfsprekend blijft Rijkswaterstaat ook na vaststelling van het projectplan in contact met bewoners en betrokkenen. ‘We hebben al langer contact met bijvoorbeeld de Eilandraad en met de bewoners van de Rozewerf’, vertelt Seppen. ‘We denken verder aan bewonerscommissies waarmee we, samen wellicht met de aannemer die straks aan boord komt, tijdens de uitvoering actief gaan overleggen.’
 
 
** DOWNLOADS **
Ontwerp-Projectplan Waterwet dijkversterking Marken (25 april 2019, pdf, 1MB)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Milieueffectrapportage (MER) (25 april 2019, pdf, 3MB)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming (25 april 2019, pdf, 106kB)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Meer informatie over het project is te vinden op:
 
 https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/dijkversterking-marken/index.aspx 
 
Jaargang 2019, Nummer 1, dinsdag 4 juni 2019

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 27 mei 2019

naar Marker Nieuws indexpagina