naar Marker Nieuws indexpagina
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
 
De buitenwaartse dijkversterking van Marken is beschreven in het ontwerpprojectplan Waterwet en in het milieueffectrapport (m.e.r.). In het ontwerpprojectplan Waterwet staat beschreven waar de dijk aan moet voldoen, het maximale ruimtebeslag en waar bijvoorbeeld bankjes of natuurvriendelijke oevers gerealiseerd worden.
 
De m.e.r. geeft meer informatie over de impact van de werkzaamheden op de omgeving. Beide plannen hebben van 25 april tot en met 5 juni 2019 ter inzage gelegen. In totaal zijn er 13 zienswijzen ingediend. Het m.e.r. is in deze periode ook voorgelegd aan de Commissie m.e.r.
 
Nota van Antwoord dijkversterking Marken
Op dit moment werken we aan de zogenoemde Nota van Antwoord. In de Nota van Antwoord beantwoorden wij deze zienswijzen en lees je terug of en, zo ja, hoe elke zienswijze heeft geleid tot een aanpassing in het definitieve projectplan Waterwet. Ook lees je hierin wat het advies is van de commissie voor de m.e.r. en hoe we het advies hebben toegepast.
 
Het definitieve projectplan Waterwet, het bijbehorende m.e.r., de Nota van Antwoord en de vergunning Wet natuurbescherming leggen we na afronding van het ecologisch onderzoek en helderheid over het omgaan met stikstof in 2020 ter inzage.
 
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
De Raad van State heeft eind mei 2019 uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een lijst opgenomen van projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van deze uitspraak. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen voor het project dijkversterking Marken zijn. Daardoor is het nog niet duidelijk wanneer we de plannen in 2020 ter inzage kunnen leggen. De voorbereidingen op de dijkversterking kunnen wel doorgaan.
 
 
Meer informatie over het project is te vinden op:
 https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/dijkversterking-marken/nieuws.aspx 
 
Jaargang 2019, Nieuwsbrief nummer 2, vrijdag 1 november 2019

Bron: Rijkswaterstaat, vrijdag 1 november 2019

naar Marker Nieuws indexpagina