naar Marker Nieuws indexpagina
Meer mogelijk door nieuwe omgevingsverordening
Vanaf dinsdag 18 februari t/m vrijdag 10 april 2020 ligt deze ter inzage
 
Het ontwerp van de nieuwe omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is klaar. Met deze verordening worden meer plannen mogelijk en krijgen gemeenten meer zeggenschap. Een belangrijk uitgangspunt blijft de bescherming van de bijzondere landschappen.
 
Kleinschalige woningbouw in landelijk gebied Noord-Holland Noord
In de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening is het niet mogelijk kleinschalige woningbouw te realiseren in het landelijk gebied als er niet aan de rijksregels wordt voldaan. Met de nieuwe omgevingsverordening wordt dit in Noord-Holland Noord wel mogelijk en mogen gemeenten hierover beslissen. Aan de rand van kernen en aan dorpslinten kunnen hierdoor woningbouwprojecten met maximaal 11 woningen worden gerealiseerd.
 
Beschermen bijzonder provinciaal landschap
In de nieuwe verordening zijn de kernkwaliteiten van de landschappen vastgelegd en worden ze beschermd. Er zijn drie beschermde landelijke gebiedstypen: Unesco werelderfgoed, Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). In het BPL zijn kleinschalige woningbouwontwikkelingen aan de rand van kernen toegestaan als de kwaliteiten van het gebied niet worden aangetast.
 
Risicoís van klimaatverandering
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet voortaan rekening worden gehouden met de risicoís van klimaatverandering. Het gaat dan om wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Gemeenten moeten bij de planontwikkeling ook de maatregelen om deze risicoís te voorkomen in kaart brengen.
 
Ruimte voor windturbines in de MRA
Met de nieuwe omgevingsverordening biedt de provincie ruimte aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om windturbines te plaatsen. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van gemeenten gebieden aanwijzen waar windturbines mogen komen. De gemeenten in de MRA kunnen op basis hiervan verder invulling geven aan de Regionale Energie StrategieŽn.
 
Inspraak
Met de nieuwe omgevingsverordening worden 21 verordeningen samengevoegd tot 1 verordening. De ontwerp-Omgevingsverordening NH2020 ligt vanaf dinsdag 18 februari ter inzage. Tot en met vrijdag 10 april 2020 kan op het ontwerp van de omgevingsverordening worden gereageerd. Deze reacties verwerkt de provincie. De omgevingsverordening zal vervolgens vůůr de zomer door Provinciale Staten worden vastgesteld.
 
 
De kaarten behorende bij de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 kunt u raadplegen via de viewer op:
https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/
 
U kunt de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 van dinsdag 18 februari tot en met vrijdag 10 april 2020 inzien:
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen

Bron: Provincie Noord-Holland, vrijdag 14 februari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina