naar Marker Nieuws indexpagina
Stand van zaken dijkversterking Marken
 
De uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS) had gevolgen voor de voortgang van het project Dijkversterking Marken.
 
Hoewel de voorbereidingen van de dijkversterking bij Marken na de uitspraak van de Raad van State doorgingen, was het niet mogelijk om het projectplan Waterwet, het milieueffectrapport (MER), de Nota van Antwoord en de bijbehorende vergunning Natuurbeheer ter inzage te leggen. Inmiddels is duidelijk dat de aanlegfase van de dijkversterking slechts tijdelijke en zeer geringe stikstofdeposities oplevert. Deze uitkomst is verwerkt in de planproducten.
 
Terinzagelegging projectdocumenten dijkversterking Marken
Dit betekent dat we het projectplan Waterwet, het milieueffectrapportage (MER), de Nota van Antwoord en bijbehorende vergunning Wet Natuurbeheer (WNB) voor de dijkversterking Marken kunnen aanbieden aan de provincie Noord-Holland. Vervolgens legt de provincie het projectplan, de vergunning WNB en de bijbehorende stukken 6 weken ter inzage. Naar verwachting worden de stukken medio 2020 ter inzage gelegd. Belanghebbenden en indieners van een zienswijze kunnen in deze periode beroep aantekenen tegen de plannen. Zodra de planning van de terinzagelegging bekend is, informeren wij u hierover.
 
Voorbereiding contract dijkversterking Marken
We zijn gestart met de voorbereidingen van de aanbesteding voor de dijkversterking bij Marken. Dit is de procedure waarin ge´nteresseerde en deskundige bedrijven zich kunnen aanmelden voor het uitvoeren van het project en een aanbieding kunnen indienen. Vervolgens selecteert en gunt Rijkswaterstaat de opdracht aan een opdrachtnemer.
 
Aangepaste planning dijkversterking Marken
In aanloop naar de start van de werkzaamheden is de planning voor de dijkversterking Marken aangepast. Er moesten nieuwe berekeningen gemaakt worden om de waterkering aan de nieuwe normering te laten voldoen. Ook zijn er nieuwe inzichten in de bodemopbouw. Hierdoor gaan de werkzaamheden langer duren. Tot slot is de planning aangepast, doordat we moesten wachten op nieuw beleid door de PAS-uitspraak van de Raad van State, waardoor het projectplan Waterwet en overige stukken niet ter inzage gelegd konden worden.
 
We verwachten dat de aanbesteding in 2020 start. Als de aanbestedingsprocedure is afgerond, kan de opdrachtnemer starten met het uitwerken van de realisatieplannen. Wij verwachten dat dit in 2021 zal zijn en dat in 2023 de werkzaamheden zullen starten. De tijd tussen gunning van het werk en de start van de werkzaamheden wordt door de opdrachtnemer gebruikt om onder andere het ontwerp uit te werken, vergunningen aan te vragen en af te stemmen met bewoners en ondernemers. Afhankelijk van de aanlegmethode is de nieuwe dijk tussen 2025 - 2027 klaar.
 
Gepubliceerd op woensdag 1 april 2020

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 6 april 2020

naar Marker Nieuws indexpagina