naar Marker Nieuws indexpagina
Begroting HHNK vastgesteld, beperkte stijging waterschapsbelasting
Tarieven Hoogheemraadschap 2022
Foto: Gerjo Hiemstra (HHNK)
In het dagelijkse werk speelt corona een kleinere rol dan in 2020, maar de financiŽle gevolgen zijn wel dagelijks voelbaar. Nu de economie in razend tempo herstelt, fluctueren de prijzen van onder meer grondstoffen, brandstof en personeel. Hoewel de voortgang van onze werkzaamheden nauwelijks heeft geleden onder corona, geldt wel dat bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden beduidend duurder worden. En hoewel we veel elektriciteit voor eigen gebruik duurzaam opwekken, is de prijsstijging van fossiele brandstoffen toch voelbaar. De sober gehouden begroting valt daarom 3,6% hoger uit dan vorig jaar.
 
"We temperen onze ambities even, want in deze onzekere tijd willen we omzichtig manoeuvreren. Het kost tijd om te zien hoe we er nu voorstaan en we weten niet welke impact corona de komende periode nog heeft. En hoewel we vooruit willen, is dit niet het moment om de inwoners te veel te belasten", licht portefeuillehouder financiŽn Saskia Borgers toe. "Vanwege een fikse bevolkingstoename in ons gebied, worden de kosten over meer mensen verdeeld. Per huishouden is de stijging van de waterschapsbelasting daarom maximaal 2,8%. Voor kleine bedrijven, die doorgaans het meest te lijden hebben gehad onder de coronamaatregelen, geldt zelfs een belastingverlaging."
 
Pas op de plaats
Ons Algemeen Bestuur had vorig jaar gevraagd om bezuinigingsopties te verkennen. Uit de onderzoeken door externe partijen bleek echter dat we op bijvoorbeeld inkoop- en aanbestedingsbeleid nauwelijks kunnen korten. En ook de ICT-licenties blijken scherp ingekocht en onder het marktconforme tarief te liggen. De bezuinigingsmaatregelen die wel genomen konden worden, zijn benut. Het Algemeen Bestuur stemde dan ook unaniem in met de begroting die met 3,6% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd ook ingestemd met een lichte stijging van de waterschapsbelasting. De grootste stijging van de waterschapsbelasting komt te liggen bij de meerpersoonshuishoudens met een eigen huis. Maar wie een huis ter waarde van zeven ton heeft, gaat toch slechts Ä 15,- meer betalen in 2022.
 
Proefzuivering
Het bestuur was eensgezind over de pas op de plaats, wat niet betekent dat het waterschapswerk stil ligt. Zo wordt eind 2022 bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Wervershoof een proefzuivering opgeleverd waar met ozontechnieken microverontreiniging uit het afvalwater kan worden gefilterd. In samenwerking met PWN Technologies wordt hierbij gefocust op medicijnresten en hormoonstoffen. Dit om de waterkwaliteit verder te verbeteren. In dat kader worden ook alle IBA's in ons gebied vervangen door betere sceptic tanks.
 
Locaties voor windmolens
We bezuinigen maximaal op energiegebruik en wekken al veel van de benodigde elektriciteit zelf duurzaam op met zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor en op de terreinen van de rwzi's. Daar wordt ook groen gas geproduceerd. Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nog verder te verminderen, is besloten te onderzoeken waar windmolens kunnen komen te staan. Met omwonenden, andere belanghebbenden en gemeenten zal worden uitgezocht welke van onze locaties het meest geschikt zijn. In samenwerking met Liander worden dan opties bekeken om congestie op het elektriciteitsnet te verhelpen.
 
Participatiebeleid
In het kader van de invoering van de Omgevingswet, die voor 1 juli 2022 op de agenda staat, werken we aan de invoering van participatiebeleid. Om steeds mondigere burgers beter te betrekken en nog beter gebruik te maken van hun inbreng. Wat de omgeving kan verwachten, wanneer en hoe, krijgt vorm in beleid. Natuurlijk wordt in allerlei projecten al jaren geparticipeerd, maar met beter gestructureerde processen wordt de besluitvorming zorgvuldiger. Met als resultaat meer draagvlak onder de belanghebbenden.
 
Voortgang verbetering boezemkades
De versterkingswerkzaamheden aan de Markermeerdijken vorderen gestaag en dat geldt ook voor de verbetering van de boezemkades: voor 2022 staat weer twaalf kilometer op de planning. Al enkele jaren worden verbeterde dijken bloemrijk ingezaaid, daar komt komend jaar bijna negen kilometer bij. We werken ook stevig door aan de wegenoverdracht naar gemeenten: vanaf 1 januari zijn Hoorn en Uitgeest verantwoordelijk voor het beheer van wegen buiten de bebouwde kom. En als de subsidie voor plattelandsontwikkeling wordt toegekend, staat het Landbouwportaal nog ťťn jaar open. Zo zijn er tal van projecten met een lange loopduur waarbinnen ook in 2022 mijlpalen worden behaald maar die niet nieuw op de begroting staan.
       
Tarieven Hoogheemraadschap 2022
 Begroting 2022 HHNK   Tarieven Hoogheemraadschap 2022 in PDF   Inloggen bij 'Mijn HHNK' 
 Link naar Begroting en Jaarstukken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), donderdag 18 november 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina