Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied ligt ter inzage

Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied ligt ter inzage

Van dinsdag 20 maart 2018 tot en met dinsdag 1 mei 2018

Met het vaststellen van het beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag 9 februari 2018 is het plan in werking getreden. Tegelijkertijd ligt het beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied van 20 maart 2018 tot en met 1 mei 2018 ter inzage.

Tijdens deze inzageperiode kunnen belanghebbenden een beroep instellen tegen het beheerplan of onderdelen daarvan. Belanghebbenden zijn degenen die een zienswijze op het ontwerpbeheerplan hebben ingediend of degenen die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht op het ontwerpbeheerplan. Beroep kan alleen worden ingesteld tegen de vrijstelling van een vergunning Wet natuurbescherming voor een bepaalde activiteit. Het beroepschrift kan ingediend worden bij de rechtbank waar u woonachtig of gevestigd bent.

Wat gebeurt hierna?

Als er beroepen worden ingediend bij de rechtbank vindt er een zitting plaats. De rechtbank doet, over het algemeen, binnen 6 weken een uitspraak over het beroep. Er is een aantal uitspraken mogelijk namelijk: De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • het bestuursorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak;
  • beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven;
  • zelf een nieuw besluit nemen.

De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van het bestuursorgaan blijft daarmee gehandhaafd.

Toegang Beperkend Besluit

In het beheerplan is aangekondigd dat er voor 12 gebieden in het IJsselmeergebied een Toegang Beperkend Besluit (TBB) wordt vastgesteld. De afsluiting van gebieden door middel van een (TBB kent een eigen procedure. Deze procedure start na vaststelling van het beheerplan worden opgestart.

Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 in pdf

Alle informatie op de website van Rijkswaterstaat

Alle informatie op het platform Participatie

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 20 maart 2018

%d bloggers liken dit: