Tijdelijke jongerenwoningen Hoogkamplaan verlengd onder de Leegstandswet

Sinds december 2013 zijn dertien oude aanleunwoningen aan de Hoogkamplaan in gebruik als tijdelijke jongerenwoningen onder de Leegstandwet. De Eilandraad heeft daar toentertijd het initiatief voor genomen. Dit vooral om marker jongeren op Marken te kunnen houden, maar ook om verpaupering van deze toen dichtgetimmerde woningen tegen te gaan. Deze regeling was en is per definitie eindig omdat de Leegstandswet slechts een maximale periode van 5 jaar toestaat met een optie om nog twee keer met 1 jaar te verlengen. In totaal 7 jaar dus.

Gedurende 2016/2017 is door eigenaar Woonzorg, bevoegd gezag gemeente Waterland en de Eilandraad onderzocht in hoeverre de huursituatie onder de Leegstandswet omgezet kon worden naar tijdelijke jongerencontracten. Woonzorg had namelijk nog steeds geen bouwplannen op die locatie, terwijl in de Leegstandwet staat dat er serieuze bouwplannen moeten zijn om te mogen verlengen. Zonder wijziging van koers zouden dan alle huurders er eind 2018 uit moeten.

Nadeel van dit idee was wel dat alle huurders die eind 2018 28 jaar of ouder zijn niet in aanmerking komen voor zo een nieuw jongerencontract. Dit is in mei 2017 gecommuniceerd zodat deze huurders voldoende tijd hadden om wat anders te zoeken. Dat is bij een aantal van hen ondertussen gelukt, en meestal op Marken! Los van hun vertrek, bleek het concept van deze jongerenwoningen sowieso te werken omdat per kalenderjaar gemiddeld één jongere binnen Marken doorstroomde naar een koop- of huurwoning.

Na een langdurige afweging binnen Woonzorg over dit nieuwe idee, meldde zij uiteindelijk pas op 15 maart 2018 dat zij de woningen toch niet via tijdelijke jongerencontracten wilde verhuren. Enerzijds omdat de doelgroep van Woonzorg juist 55+ers zijn. Anderzijds omdat onder het regime jongerencontract hogere kwaliteitseisen aan de woningen worden gesteld dan onder de Leegstandswet. Dit betekende dat Woonzorg fors moest gaan investeren in deze afgeschreven woningen. Omdat Woonzorg ook geen bouwplannen had, was verlengen onder de Leegstandwet niet mogelijk en zouden alle jongeren er alsnog eind 2018 uit moeten.

De enige kans om wel te verlengen onder de Leegstandswet was dat er op zeer korte termijn alsnog serieuze bouwplannen worden uitgewerkt voor deze locatie. De Eilandraad heeft daarom haar plan om een zorgaccommodatie te laten bouwen op Marken per direct voorgelegd aan Woonzorg. Deze eerder bij Wittewerf en/of naast de Patmoskerk beoogde zorgaccommodatie voor dementerenden (Herbergier), zou dan op de plek van de jongerenwoningen kunnen komen. Dit initiatief sluit aan bij de doelstellingen van Woonzorg (Verzorgd Wonen) en kan ook 24-uurs zorg bieden voor de ouderen die nu in de appartementen van Woonzorg aan de Hoogkamplaan wonen. Het op initiatief van de werkgroep Zorg en Welzijn van de Eilandraad  recent gestarte projectteam Zorgplan Marken, werkt dit plan medio 2018 uit.

Met die toezegging van de Eilandraad werd het mogelijk om alsnog onder de Leegstandswet te verlengen. Ondertussen is formeel besloten om dat in ieder geval met één van de maximale twee jaar te doen. De jongerenwoningen blijven daarmee tot eind 2019 in gebruik. Als de voorgenomen bouwplannen daadwerkelijk concreet worden, blijven de jongerenwoningen zelfs tot eind 2020 in gebruik. Daarna is het hoe dan ook afgelopen.

De periode tot eind 2020 is naar verwachting te kort om voldoende definitieve jongerenwoningen te bouwen op Marken. Daarom gaat de Eilandraad ook onderzoeken of er elders op Marken tijdelijke jongerenwoningen zijn te realiseren, waarbij marker jongeren een voorrangspositie kunnen krijgen. Ook dat is weer een tijdelijke situatie (maximaal 10 jaar). Binnenkort wordt er op initiatief van werkgroep Wonen van de Eilandraad een projectteam samengesteld die met deze onderzoeksopdracht aan de slag gaat. Het doel is uiteraard dat deze tijdelijke jongerenwoningen uiterlijk eind 2020 gereed zijn.

 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, vrijdag 6 april 2018

%d bloggers liken dit: