Eilandraad wordt intensief betrokken bij diverse bouwplannen Marken

Eilandraad wordt intensief betrokken bij diverse bouwplannen Marken
Eilandraad wordt intensief betrokken bij diverse bouwplannen Marken

Eilandraad wordt intensief betrokken bij diverse bouwplannen Marken

Vanuit de door de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) in 2015 opgestelde Visie voor Marken op de Toekomst wordt er voortdurend aandacht gevraagd om de mismatch op de woningmarkt van Marken op te lossen. Op basis van de analyses van de werkgroep Wonen ligt de oplossing in het bouwen voor jongeren en ouderen. Daarmee komt naar verwachting de doorstroom op gang. Het aandeel sociale woningbouw moet wat de Eilandraad betreft aansluiten op waar de specifieke behoefte van Marken ligt. Uitgangspunt is ook dat er eerst naar bouwmogelijkheden wordt gekeken binnen het bestaand bebouwd gebied.

Na het schrappen van de Bennewerf in januari 2016, zijn er, mede door die extra aandacht, diverse bouwprojecten serieus in voorbereiding (voormalige winkel van Kes en bar Flying Sailer) en zelfs al uitgevoerd (oude gemeentehuis). Verder wordt er nagedacht over woningbouw ter plaatse van de voormalige boerderij van Schouten (Moeniswerverpad 1) en over de herbestemming van de voormalige schapenloods (Kruisbaakweg). De Eilandraad is uiteraard zeer content met al deze ontwikkelingen. De hoofddoelstelling “behoud leefbaarheid” blijft daarbij leidend.

Omwonenden en de Eilandraad worden door betreffende ontwikkelaars geregeld gevraagd om nog voor hun vergunningsaanvraag te reageren op de voorgenomen bouwplannen. Op die manier kan draagvlak tijdig worden vastgesteld. Die processtap staat trouwens formeel voorgeschreven in de in 2017 vastgestelde Omgevingsvisie Waterland 2030. Daar staat:

“Om de haalbaarheid van een project te vergroten kan het nuttig zijn om al in een vroeg stadium andere partijen bij uw plan te betrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw buren, de kringen van omwonenden, de kernraad of andere belanghebbenden die invloed van uw plan kunnen ondervinden. Als uw plan gedragen wordt door de omgeving dan heeft u al een belangrijk deel van de haalbaarheid aangetoond. Het kan zelfs zijn dat uw plan door samenwerking met andere partijen sterker wordt en nog beter aansluit op de identiteit en kernprincipes die in Waterland belangrijk worden gevonden. Lukt het niet om het eens te worden met belanghebbenden, dan kunt u dat inbrengen bij de gemeente. In dat geval zal de gemeente de meningen van een ieder op een gelijkwaardige manier verzamelen en via een proces of door besluitvorming de patstelling doorbreken.” (pagina 17, onderaan) red.)

Voor de Eilandraad is dit een kans en tegelijkertijd een dilemma. Een kans omdat vroegtijdig getoetst kan worden of de plannen aansluiten bij wat Marken nodig heeft om leefbaarheid te behouden. Een dilemma omdat er ook gevraagd wordt naar een reactie op de (ruimtelijke) kwaliteit van het plan en dat kan individuele belangen van inwoners raken.

Ondertussen zijn de plannen Buurterstraat 2 (voormalige winkel van Kes) en Westerstraat 25 (bar Flying Sailer) toch op die uitgebreide wijze door de betreffende ontwikkelaars met de Eilandraad besproken. Door de Eilandraad genoemde aandachtspunten worden daarbij serieus genomen en leiden zelfs tot aanpassingen in het ontwerp. Datzelfde gebeurt naar verwachting ook met opmerkingen die uit bijeenkomsten van ontwikkelaars met omwonenden komen. De Eilandraad heeft daar formeel geen inzage in. Voor genoemde twee projecten heeft de Eilandraad overigens nadrukkelijk geadviseerd om perspectieftekeningen te maken zodat de impact van het bouwvolume op de omgeving helder wordt. Verder heeft de Eilandraad geadviseerd deze tekeningen zo snel mogelijk te bespreken met de omwonenden.

Na het op bovengenoemde wijze vaststellen van draagvlak en haalbaarheid door de ontwikkelaars, dienen zij de bouwaanvraag formeel in bij de gemeente. De gemeente besluit vervolgens of zij hier gehoor aan wil geven en daarmee bereid is een vergunning te verlenen. Na publicatie van de voorgenomen vergunning staan de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedures voor alle belanghebbenden open. De Eilandraad speelt in dat formele traject geen rol.

 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zondag 29 april 2018

%d bloggers liken dit: