Coalitieakkoord gemeente Waterland 2018 – 2022

Coalitieakkoord gemeente Waterland 2018 - 2022 Duurzaam, sociaal en toekomstbestendig
Coalitieakkoord gemeente Waterland 2018 – 2022 Duurzaam, sociaal en toekomstbestendig

Coalitieakkoord gemeente Waterland 2018 – 2022 Duurzaam, sociaal en toekomstbestendig

De lijsttrekkers van de partijen CDA, Groen Links, D66 en PvdA hebben op woensdag 9 mei 2018 het coalitieakkoord 2018 – 2022 gepresenteerd.

Toekomstbestendig, duurzaam en sociaal: dat is het Waterland waar het goed wonen is en waar mensen zich nauw bij elkaar betrokken voelen. Dat is het Waterland waar de partijen CDA, Groenlinks, PvdA en D66 voor staan. In de periode 2018-2022 geven wij daar verder vorm aan, zodat Waterland klaar is voor een duurzame toekomst.

Deze coalitie kiest ervoor om eerst de financiën structureel op orde te brengen, zodat we in 2020 weer een sluitende begroting hebben. Dit coalitieakkoord is om die reden ook geen agenda met kostbare investeringen.   Toekomstbestendig betekent dat wij ons moeten voorbereiden op de energietransitie. Dat heeft consequenties voor de manier waarop wij wonen, bouwen, energie opwekken en ons verplaatsen.

Onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Waterland loopt al langer. Uiterlijk in 2020 moet er een duidelijke uitspraak komen over de zelfstandigheid. Samen met inwoners, bestuurlijke en maatschappelijke partners.

Van de gemeentelijke organisatie wordt in de komende jaren veel gevraagd. Grote bouwprojecten als het Galgeriet zijn in voorbereiding; de implementatie van de omgevingswet legt een groot beslag op de capaciteit van de organisatie; en de zorg en de overschrijdingen in de zorg hebben de volle aandacht.

We staan kortom voor grote veranderingen en uitdagingen, waar we samen de schouders onder zetten. In een open bestuurscultuur. Met respect voor elkaar. En een luisterend oor voor onze inwoners. De gemeenteraad kan een verdere kwaliteitsslag maken waar het gaat om efficiëntie. Samen met vertegenwoordigers van de raad willen wij daarnaar kijken.

Er is ook veelom te behouden in Waterland. Genomen raadsbesluiten worden in de nieuwe coalitieperiode gerespecteerd. En we blijven ons hard maken voor het mooie landschap, de fijne leefomgeving, die veilig is en met goede voorzieningen. Een plek waar je goed kan wonen, werken en recreëren.

 Coalitieakkoord Waterland 2018 – 2022 versie 2.2 20180428 

  Voorlopige portefeuilleverdeling (wordt vastgesteld in de eerste collegevergadering)

Luzette Kroon (burgemeester)

* Openbare Orde en (integrale) Veiligheid
* Algemeen bestuurlijke zaken
* Water
* Dienstverlening
* Representatie, participatieproces en externe betrekkingen
* Regionale samenwerking
* Communicatie
* Facilitaire Zaken

Jelle Kaars (CDA)
* Ruimtelijke Ordening
* Projectwethouder Galgeriet
* Bouw- en woningtoezicht

Astrid van de Weijenberg (GroenLinks)
* Mobiliteit en bereikbaarheid
* Duurzaamheid, milieu en energietransitie
* Werk en Inkomen
* Gemeentelijk Vastgoed
* Beheer openbaar gebied
* Monumentenzorg en archeologie
* Dierenwelzijn
* Handhaving

Ton van Nieuwkerk (PvdA)
* Zorg & Welzijn
* Volksgezondheid
* Grondzaken
* Volkshuisvesting
* Wonen
* Integratie en Huisvesting voor verblijfsgerechtigden
* Bestuurskracht
* Personeel & Organisatie

Bas ten Have (D66)
* Financiën
* Onderwijs
* Toerisme en recreatie
* Cultuur
* Kernraden
* Sport
* Landschap
* Economische Zaken  

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 10 mei 2018

%d bloggers liken dit: