Eilandraad stuurt brief naar gemeente over bouwprojecten Marken

Eilandraad stuurt brief naar gemeente over bouwprojecten Marken
Eilandraad stuurt brief naar gemeente over bouwprojecten Marken

Eilandraad stuurt brief naar gemeente over bouwprojecten Marken

De afgelopen tijd is de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) een aantal malen benaderd door projectontwikkelaars of bouwondernemingen om een mening te geven over hun voorgenomen bouwplannen. Naar aanleiding van deze gesprekken, hebben wij onderstaande brief naar de gemeente Waterland gestuurd met daarin per bouwproject ons standpunt. Zowel door de bouwer als door de gemeente Waterland wordt specifiek om een schriftelijke reactie gevraagd.

Brief naar gemeente over bouwprojecten Marken

Rol van de Eilandraad bij bouwprojecten op Marken

De reden waarom de Eilandraad wordt benaderd over de bouwplannen komt voort uit de Woonvisie 2020 en de Omgevingsvisie Waterland 2030, waarin onder andere staat: Om de haalbaarheid van een project te vergroten kan het nuttig zijn om al in een vroeg stadium andere partijen bij uw plan te betrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw buren, de kringen van omwonenden, de kernraad of andere belanghebbenden die invloed van uw plan kunnen ondervinden. Als uw plan gedragen wordt door de omgeving dan heeft u al een belangrijk deel van de haalbaarheid aangetoond. Het kan zelfs zijn dat uw plan door samenwerking met andere partijen sterker wordt en nog beter aansluit op de identiteit en kernprincipes die in Waterland belangrijk worden gevonden. Lukt het niet om het eens te worden met belanghebbenden, dan kunt u dat inbrengen bij de gemeente. In dat geval zal de gemeente de meningen van een ieder op een gelijkwaardige manier verzamelen en via een proces of door besluitvorming de patstelling doorbreken.

Voor de Eilandraad is dit een kans en tegelijkertijd een dilemma. Een kans omdat vroegtijdig getoetst kan worden of de plannen aansluiten bij wat Marken nodig heeft om leefbaarheid te behouden. Een dilemma omdat er ook gevraagd wordt naar een reactie op de (ruimtelijke) kwaliteit van het plan en dat kan individuele belangen van inwoners raken.

Zienswijze Eilandraad

Zodra de Eilandraad wordt benaderd over de bouwplannen vindt samen met de werkgroep Wonen toetsing plaats aan de Visie voor Marken op de Toekomst die de Eilandraad op 1 februari 2015 heeft opgesteld, met daarbij specifiek aandacht voor:

• Is er sprake van algemeen belang?
• Voldoet het aan de behoefte?
• Past het binnen de omgeving?
• Vereiste: Perspectief tekening van het bouwobject ten opzichte van de omgeving
• Vereiste: betrek de omwonenden bij de plannen

Rol Eilandraad

De rol van de Eilandraad is slechts toetsend en adviserend. Nadat op bovengenoemde wijze het van draagvlak en de haalbaarheid is vastgesteld, gaan de ontwikkelaars terug naar de gemeente Waterland, die de bouwaanvraag verder gaat beoordelen en of zij bereid is een (bouw-)vergunning te verlenen. Na publicatie van de voorgenomen vergunning staan de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedures voor alle belanghebbenden open.

De Eilandraad speelt in dat formele traject geen rol.

Zie ook websitebericht van 29 april 2018 Eilandraad wordt intensief betrokken bij diverse bouwplannen Marken

 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 2 juni 2018

%d bloggers liken dit: