Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland

 Stuurgroep Bereikbaar Waterland wil geen onomkeerbare beslissing nemen

Gedeputeerde Staten nemen het advies over van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland om voorlopig geen beslissingen te nemen over de doorgang van de N247 in Broek in Waterland. De stuurgroep heeft de diverse varianten vergeleken en geconcludeerd dat er nu beter geen onomkeerbare beslissing kan worden genomen. Samen wordt nu eerst een plan van aanpak opgesteld om de functie van de N247 in het regionale wegennetwerk te onderzoeken.

Toekomstvast regionetwerk

De stuurgroep gaat inventariseren welke maatregelen de doorstroming en verkeersveiligheid in Broek in Waterland op korte termijn verbeteren. Daarnaast gaan de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam een plan van aanpak opstellen om de gewenste toekomstige functie van de N247 in het gehele regionale netwerk te beoordelen. Belangrijk onderdeel daarvan wordt de afstemming met onder andere het project KANS (Knooppunt-A10-N247-S116). Hier wordt gekeken wat het effect kan zijn van een oplossing voor de passage in Broek in Waterland op de rest van het wegennetwerk. Voor de voortgang van andere onderdelen van het Programma Bereikbaarheid Waterland heeft dit besluit geen gevolgen.

Onderzoek naar varianten doorgang Broek in Waterland

Afgelopen twee jaar zijn de ondergrondse varianten voor de N247 in Broek in Waterland onderzocht op onder andere reistijdeffecten, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, bouwhinder, investeringskosten, realisatie en onderhoudskosten. Met deze informatie konden de ondergrondse varianten gelijkwaardig met de bovengrondse worden vergeleken. Door deze studie is gebleken dat de bovengrondse oplossing weliswaar de meest verkeersveilige oplossingen biedt door scheiding van langzaam en snel verkeer, maar dat deze niet zo robuust bleek als aanvankelijk gedacht. De oplossingen voor een aantal onderdoorgangvarianten scoren hoog op leefbaarheid en veiligheid voor gemotoriseerd verkeer, omdat het bestemmingsverkeer en het doorgaande verkeer worden gescheiden. De ondergrondse varianten zijn echter twee tot vierenhalf maal zo duur als een bovengrondse oplossing.

Participatie

In 2015 heeft de dorpsraad Broek in Waterland met een burgerinitiatief de ondergrondse variant ingediend als alternatieve doorgang in het dorp. De provincie besloot vervolgens het voorstel van de Dorpsraad verder uit te werken om zo alle varianten goed te kunnen vergelijken. In een voor de provincie nieuw co-creatieproces is intensief en nauw samengewerkt met de Dorpsraad en de regiopartners. Uit de samenwerking zijn diverse lessen getrokken. Een van de belangrijkste is dat het essentieel is dat voorafgaand aan een studie duidelijke (financiële) kaders worden gesteld. Gedeputeerde Staten willen daarover in gesprek met Provinciale Staten, om zo gezamenlijk een handleiding hierover op te stellen.

Programma Bereikbaarheid Waterland

Met het programma Bereikbaarheid Waterland werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent circa twintig deelprojecten, waaronder de reconstructie van Het Schouw en het kruispunt Bernardlaan bij Monnickendam.

Zie voor meer informatie www.BereikbaarheidWaterland.nl

Bron: Provincie Noord-Holland, woensdag 14 november 2018

%d bloggers liken dit: